Voorwaarden ILME-ADE actie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN I LOVE MY EARS CAMPAGNE

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door de Stichting VeiligheidNL (‘hierna VeiligheidNL’) gevestigd te (1062 XD) Amsterdam aan de Overschiestraat 65 5e verdieping, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 41202956.

1. Definities In deze algemene voorwaarden (“Algemene voorwaarden”) hebben de volgende termen de volgende betekenis:

1. Algemene voorwaarden: deze Algemene voorwaarden.

2. Campagnemateriaal: het door Deelnemer op social media geplaatste foto met oordop, waarbij de #ilovemyears is gebruikt.

3. Deelnemer: de Deelnemer aan de I LOVE MY EARS CAMPAGNE, die akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden en verklaard minimaal 18 jaar te zijn.

4. I LOVE MY EARS CAMPAGNE: De door VeiligheidNL geïnitieerde campagne waarbij Deelnemers opgeroepen worden een foto te plaatsen op Instagram of Facebook, en waarop zichtbaar een oordop wordt gedragen. Bij deze foto staat een motivatie waarom de oordop gedragen worden, en de #ilovemyears. Ook volgt de Deelnemer @ilovemyears. Dit gebeurd in de periode van 16 tm 21 oktober, tijdens het ADE event. De Deelnemer kan met deze actie een Prijs winnen.

5. Prijs: een ADE Pass voor het jaar 2020. Deze prijs wordt 3 x uitgereikt.

6. Website: www.ilovemyears.nl.

7. Trekking van de prijs: de organisatie I Love My Ears kiest uit alle Nederlandse Deelnemers een foto waarop de oordop duidelijk zichtbaar is, de motivatie anderen goed kan stimuleren om ook oordoppen te dragen.  De trekking vindt plaats tussen 21 en 28 oktober.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van uitsluitend toepassing op de Deelname van de Deelnemer aan de I Love My Ears Campagne.

2. VeiligheidNL wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Deelnemer af.

3. De Algemene Voorwaarden liggen tevens bij VeiligheidNL ter inzage en zijn te raadplegen en te downloaden via: https://ilovemyears.nl/voorwaarden-ilme-ade-actie/

3. Deelname

1. De deelname aan I LOVE MY EARS CAMPAGNE is gratis voor de Deelnemer.

2. Deelnemer verleent hierbij aan VeiligheidNL onvoorwaardelijk en onherroepelijk het recht en de toestemming om het Campagnemateriaal te (doen) openbaar maken, al dan niet in bewerkte vorm, te verveelvoudigen, reproduceren, te verkopen, te verhuren, uit te lenen af te leveren of anderszins te verspreiden of in het verkeer te brengen, dan wel het voor die doeleinden aan te bieden of in voorraad te hebben, uit te (doen) zenden en te (doen) herhalen, dan wel anderszins te exploiteren. Deelnemer erkent, uitdrukkelijk, dat het in dit artikel genoemde recht en verleende toestemming alle mogelijke’ huidige en toekomstige exploitatievormen omvatten (daaronder begrepen maar niet beperkt tot exploitatie over hét internet).

3. Voor zover het Deelnemer in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst enig recht van intellectuele eigendom, zij het huidig of toekomstig, waaronder begrepen maar niet beperkt tot portretrechten, auteursrechten en/of naburige rechten, heeft, draagt Deelnemer door het accepteren van deze Algemene voorwaarden geheel, onvoorwaardelijk en onherroepelijk over aan VeiligheidNL. VeiligheidNL aanvaardt hierbij genoemde rechten. Deelnemer erkent uitdrukkelijk dat de in dit artikel genoemde overdracht alle mogelijke en huidige en toekomstige exploitatievormen omvat. Deelnemer doet hierbij voorts onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van de rechten genoemd in artikel 5 lid 1 onder a, b en c van de Wet op de Naburige rechten en van de rechten genoemd in artikel 25 lid 1 onder a, b en c, 45e lid 1 onder a, b en c, van de Auteurswet die Deelnemer mocht hebben, alles voor zover toegestaan door de wet. Deelnemer verklaart hierbij alle medewerking aan VeiligheidNL te zullen verlenen die wordt verzocht teneinde voornoemde overdracht en/of afstand van rechten nader te formaliseren, daaronder begrepen maar niet beperkt tot het ondertekenen van documenten.

4. Deelnemer doet uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van enig recht op vergoeding in verband met de uitvoering van deze Algemene voorwaarden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot enige recht op vergoeding in verband met de toestemming, overdracht en afstand als genoemd in de artikelen 3.1, 3.2 en 3.3.

5. Deelnemer vrijwaart VeiligheidNL voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot kosten voor juridische bijstand, die verband houden met een niet-nakoming van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden.

4. Prijzen

1. De totale waarde van de door VeiligheidNL ter beschikking gestelde prijzen is lager dan EUR 4.500.

2. Er zijn 3 winnaars. Elke winnaar wint 1 ADE Pass voor ADE in het jaar 2020.

3. De ADE Pass geeft je toegang tot de dag en nachtactiviteiten van ADE in het jaar 2020, zoals op de website www.amsterdam-dance-event.nl staat omschreven. Hierbij gelden de voorwaarden zoals ADE deze schetst. I Love My Ears is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen over de voorwaarden van het gebruik van de ADE Pass.

4. De organisatie I Love My Ears kiest uit alle Deelnemers een foto waarop de oordop duidelijk zichtbaar is, en zal nadrukkelijk kijken naar de motivatie. Hierdoor zijn medewerkers van de organisatie zelf uitgesloten van deelname.

5. De trekking vindt plaats tussen 21 en 28 oktober.

6. De winnaar ontvangt via een persoonlijk bericht op het betreffende social media kanaal met de vraag contact op te nemen met de organisatie.

7. De prijs wordt uitgereikt bij 50 inzendingen of meer.

5. Klachtenprocedure

1. Deelnemer kan tot 14 dagen na afloop van de trekking een klacht indienen bij VeiligheidNL en deze klacht per brief sturen aan: Stichting VeiligheidNL T.a.v. Klachtenafdeling I LOVE MY EARS Overschiestraat 65 5e verdieping 1062 XD Amsterdam

2. VeiligheidNL en Deelnemer zullen in onderling overleg tot een oplossing voor de klacht proberen te komen.

3. VeiligheidNL zal binnen 4 weken na indiening van de klacht in kennis stellen van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Overeenkomst, zullen uitsluitend aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, worden onderworpen.

2. Nederlands recht is uitsluitend van toepassing op deze Overeenkomst, evenals op alle geschillen die samenhangen met of voortvloeien uit deze overeenkomst.